Get Adobe Flash player
Start Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Pojęcia ekologiczne , organiczne lub biologiczne w odniesieniu do rolnictwa są pojęciami równoważnymi, co zostało usankcjonowane prawnie przez Rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91.

Oznaczają one system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie środków, zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną żywności.

Każde gospodarstwo ekologiczne, co najmniej raz w roku w okresie wegetacji podlega kontroli przez jednostkę kontrolującą.

Podstawowa zasada rolnictwa ekologicznego to odrzucenie środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej, dzięki czemu:

  • unika się negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne obszaru rolniczego: wody, gleby, krajobrazu - poprzez dążenie do biologicznej samoregulacji układu biologicznego; 
  • uzyskuje się wysoką jakość biologiczną płodów rolnych, wynikającą ze zrównoważonego odżywiania roślin zapewniającego ich harmonijny rozwój, a w konsekwencji wysoką wartość surowców spożywczych i pasz dla zwierząt;
  • następuje poprawa żyzności gleby poprzez uaktywnienie procesów rozkładu i syntezy substancji organicznych z udziałem mikroorganizmów glebowych, a w rezultacie zwiększenie zdolności produkcyjnych;
  • wzrasta różnorodność biologiczna (gatunkowa), sprzyjająca przywracaniu stanu równowagi w środowisku produkcji rolniczej;
  • dochodzi do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej.